注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

无锡市育英融创小学六(1)班队

又是一年芳草绿

 
 
 

日志

 
 

六上看拼音写词语  

2017-01-11 11:37:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

第一单元

shǒu  pà      cūn   zhèn      cí   qì     wū   jǐ    shuò  guǒ  

(         )  (         )  (         )(         )(         )

kāi  tuò       nú    yì      zhù  shǒu    luò  yáng lián  dāo

(         )  (         )  (         )(         )(         )

yě  shòu      róng  qià     yǒng chàng   yōu  lǜ      là  zhú

(         )  (         ) (         )(         )(         )

lí   míng      wū   xiá    kāng  kǎi  jī áng   gǎn  jī tì líng

(         )  (         )(                )(              )

mǎn  qiāng  rè  xuè   yín zhuāng  sù  guǒ   dàn zhuāng nóng mǒ

(                   )(                   )(                 )

第二单元

lián  jià   jù   pà  zhēn fēng xiāng duì   chún qiāng shé jiàn

(         )(      )(                  ) (                  )

hūn yōng    xǐ  shù    fèi  xū    zhèn  hàn   shēng  sǐ yōu guān

(         )(       )(       )  (         )(               )

āo  xiàn    quán  shì    bó  wù     mǎ  nǎo   yīn  sēn  kě  bù

(         )(         )(         )(         )(             )

kū   qì     jūn  jiàn   tiān  jīng  dì yì    yī  fù  duì lián

(         )(         ) (               )(               )

diān  bǒ     ǎi   xiǎo    chē  tāi     wà   zi    fā  lèng

(         )(         ) (         )(         )(         )

cān  zhuō   qīn  wěn    zhī zhī xiǎng     qīng  gē  màn  wǔ

(         )(        ) (          )   (                 )

第三单元

kān  chēng   dǐng lǐ mó bài   huāng wú rén yān   shén  mì  mò cè

(         ) (            )(                )(               )

nì  jìng     piē  xià     qián  bèi   xiá zhǎi    quán  héng

(         )(         ) (         )(         )(         )

yì  lì      zhuàn xiě   zhuì  zhuì bù ān    tuō yǐng  ér  chū

(      ) (        )  (              )  (               )

mù  pái     dǎ  rǎo     jù  jiàng   jiāo dài    yī sōu chuán

(         )(         )(         )(         )(           )

zhān  bǔ      jiāo  shí       gāng  jù   zhú kuāng   chǒu lòu

(         )  (         )  (         )(         )(         )

第四单元

xiǎo  tún      diāo nàn      zhuāng jia   tuó yùn    qǐ  zhī

(         ) (         )  (         )(         )(         )

kěn shí      qīng shuǎng      sǎo  zǐ    shuāi lǎo   chèn  jī

(         )  (         )  (         )(         )(         )

zhēng  zhá      zhàn  lì      gāo liang        qí wěi  páng  bó

(         )  (         )  (         )  (                )

zhòu rán       zǎo  shù       bó   jí     bō tāo xiōng  yǒng

(         )  (         )  (         )(                  )

mò shēng     yuán  qì lín  lí    xín  jí rú  fén    tiāo  ti

(         )  (               )(               )(         )

 

第五单元

zhù  zào    nüè  dài   cuī  huǐ   yín sòng    jiān kǔ zhuó jué

(        )(        )(         )(         )(               )

rèn  jìn   xuàn rǎn   yū  huí   bō  li    jīn  piāo  dài wǔ

(       )(         )(       )(      )(                )

cǎi hóng   mǎ  tí   xiū  sè  shuāi jiāo   xiāo shēng nì jì

(       )(       )(       )(         )(               )

bǔ  rǔ    zhǎo zé     bá   shè   fán  zhí    diān  pèi liú lí

(      )(         )(        )(         ) (              )

第六、七单元

chéng guō     ju xiù     yuán liàng     xiàn  mù       é  tóu

(         ) (         ) (         ) (         ) (         )

bēn   fù       fù   yù      chéng kěn     gòng xiàn      bǎo yòu

(         ) (         ) (         ) (         ) (         )

qīng  miè    cháo xiào      kān  cè       pān dēng      jī xiào

(         ) (         ) (         ) (         ) (         )

ní jiāng     chà   dào     tóng  xiàng    xiū  rǔ        yóu yù

(         ) (         ) (         ) (         ) (         )

jiè jiàn      pái huái       bāo  kuò    xiāng fǔ xiāng chéng

(         ) (         ) (         ) (                  )

áo  xiáng   hēi xióng   sǒng  lì    yù  zhào   zhēn  zhuàng  yún

(         )(          )(       ) (         )(               )

shùn  xī wàn biàn   chū  shēng bēi wēi   kāi záo  suì  dào

(                 )(                 )(                 )

 

六上四字词语

云雾(    )(    )  波澜(    )(    )  催人(    )(    ) (    )(    )欲绝

天 (    )巧(    ) 风帆(    )(    )  战旗(    )(    ) (    )(    )之恨

(    )(    )顽抗  (    )(    )万状  街头(    ) (    )  载(    )载(    )

喜出(    )(    )  横行(    )(    )  与世(    )(    )  (    )(    )他乡 

欣喜(    )(    )  (    )(    )会神  老迈(    )(    )  若有(    )(    )

(    )(    )大义  (    )(    )大度  负(    )请(    )  嗷嗷(    )(    )

绘(    )绘(    )  妙语(    )(    )  (    )(    )有序  忠于(    )(    )

(    )(    )泪下  众(    )捧(    )  龙(    )凤(    )  暴跳(    )(    )

(    )(    )鼎鼎  (    )(    )无几  节(    )缩(    )  争(    )夺(    )

(    )(    )不倦  (    )(    )而出  要(    )好(    )  (    )牙(    )嘴

爱不(    )(    )  荒无(    )(    )  心(    )手(    )  啧啧(    )(    )

无所(    )(    )  广结(    )(    )  熟能(    )(    )  (    )(    )隆冬

惊(    )动(    )  (    )(    )而止  生(    )净(    )  (    )(    )乐见

(    )(    )登场  锣鼓(    )(    )  唱念(    )(    )  有(    )有(    )

余音(    )(    )  字正(    )(    )  惟(    )惟(    )  活(    )活(    )

感人(    )(    )  动人(    )(    )  广袤(    )(    )  青石(    )(    )

雷(    )电(    )  起(    )回(    )  (    )(    )多姿  (    )(    )万种

寸草(    )(    )  翠色(    )(    )  (    )(    )无声  (    )(    )声息

林(    )草(    ) (    )声(    )迹  (    )(    )不定   (    )先(    )后

(    )牵(    )绕 (    )波(    )浪   (    )(    )一色  (    )(    )一算

赞叹(    )(    ) (    ) 山(    ) 岭 (    )(    )峭壁  狂风(    )(    )

相(    )相(    ) (    )(    )探求  五彩(    )(    )   日(    )月(    )

回肠(    )(    )  (    )(    )不穷  良(    )益(    )  息息(    )(    )
  评论这张
 
阅读(1)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018